KATYONİK POLİELEKTROLİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Katyonik Polielektrolit Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/138632
1-İdarenin
a) Adresi : Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip ERDOĞAN Bulvarı 79 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası : 3442360333 - 3442361333
c) Elektronik Posta Adresi : iletisim@maraskaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
55.000 Kg Katyonik Polielektrolit Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi - Avşar Mah. 35002. Sokak No: 99 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
c) Teslim tarihi : Yüklenici ürünün tamamını sözleşme imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde (mesai saatleri içerisinde) teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İdari Bina İhale Salonu Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati : 13.04.2021 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekliler, İDARE tarafından dekantörlerde yapılacak denemelerde kullanılmak üzere, Kahramanmaraş Merkez, Atıksu Arıtma Tesisi için 100 kg (JAR testlerinin sonucunda belirledikleri uygun ürünü) orijinal paketli tüm numuneleri teklifleri ile birlikte ilgili atıksu arıtma tesisine teslim edeceklerdir. Teslim edilen numunelerin ambalajlarında ürüne ait bilgiler eksiksiz görülecektir. Teslim edilen numuneler ile ilgili teslim tutanağı doldurulacaktır. Numuneleri vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) İstekliler saha ve laboratuar denemelerinin tamamlanabilmesi için ihale tarihinden önce idareden izin almak suretiyle Atıksu Arıtma Tesisi Laboratuarlarında idare personeli nezaretinde uygun ürünün tespiti için JAR Testi yapacaktır. Yapılan test sonuçları neticesinde firma, uygun gördüğü ürünün neden ve hangi sonuçlara göre seçildiğini sunacağı raporda belirtecektir. Söz konusu denemeleri yapıp,  buna ilişkin raporu, Teklif zarfında sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) İstekliler ürünlerine ait teknik özellikleri gösteren analiz raporunu orijinal ve noter onaylı Türkçe tercümesi olarak teklif zarfında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Dekantörlerde yapılan denemelerde susuzlaştırma işleminde kullanılan polimer miktarını belirlemek için sisteme giren % KM oranı bilinen çamura %0,2-0,3 konsantrasyonunda polimer dozajlanır. Susuzlaştırma işlemi sonucunda tüketilen polielektrolit ve susuzlaştırılan çamur miktarı debimetreden okunur. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi aşağıdaki formüle göre yapılır.

 

                           Kg                    Polimer Sarfiyatı (m3) x Polimer Konsantrasyonu

Optimum Dozaj ( -----  )  = -----------------------------------------------------------------------------------------

                             Ton            Susuzlaştırılan Çamur Miktarı (m3) x Çamur Konsantrasyonu                                                     

         

                                                                      TL                                                           kg 

Birim Maliyet Hesabı = İhale Birim Fiyatı (    ------ ) x Belirlenen Optimum Dozaj ( ----------- )

                                                                       kg                                                           ton

Optimum doz ve fiyat belirlemeye yönelik çalışmalar idarenin belirleyeceği tarihte Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin laboratuarında yapılacaktır. Çalışma esnasında istekliler hazır bulunacaklardır. Aksi takdirde belgelenen sonucu kabul etmiş sayılacaklardır.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
 

DİĞER İHALELER

 • KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
  KANALİZASYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Pazarcık-Çiğdemtepe (Kahramanmaraş) Kanalizasyon İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzer
 • KATYONİK POLİELEKTROLİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.
  KATYONİK POLİELEKTROLİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Katyonik Polielektrolit Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alma
 • LABORATUVAR SARF MALZEME VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR.
  LABORATUVAR SARF MALZEME VE CİHAZ SATIN ALINACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Laboratuvar Sarf Malzeme ve Cihaz Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına
 • SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ (SAİS) KABİNİ SATIN ALINACAKTIR.
  SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMİ (SAİS) KABİNİ SATIN ALINACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (Sais) Kabini Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ort