SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı


SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıvı Klor Ve Gaz Klor Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2020/124933
1-İdarenin
a) Adı : KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : YAVUZ SELİM MAHALLESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI NO 79 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
c) Telefon ve faks numarası : 3442360333 - 3442361333
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Sıvı Klor Ve Gaz Klor Mal Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı :
1.000.000 Kilogram Sıvı Klor ve 28.800 Kilogram Gaz Klor Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) sorumluluk alanları olan ve teknik şartnamede miktar ve yerleri belirtilen dağıtım listesine göre teslimatlar yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Teknik Şartnamenin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen çerçevede teslimatlar gerçekleştirilecek olup; Teknik Şartname Tablo 2. Ortalama aylık teslimat dağıtım ve kontrol bilgilendirme tablosu çerçevesinde işe başlama tarihinden itibaren, 1 yıl süreyle teslim programları yürütülecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.04.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İdari Bina İhale Salonu Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) (Değişik: 16/8/2014-29090 R.G./ 3. md.) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekliler, Sıvı Klor için,TS EN 901 Uygunluk Belgesini beyan ederek idare istediği takdirde sunacaktır.

İstekliler, Gaz Klor  için,TS EN 937 Uygunluk Belgesini beyan ederek idare istediği takdirde  sunacaktır.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Sıvı klor ve Gaz Klor  üreticisinin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ Ek-V- de belirtilen "5. ürün tipi: İçme Suyu dezenfektanları İçme Sularının dezenfeksiyonunda kullanılan ürünlerdir (İnsan ve Hayvanlar İçin)" Tip 5 sınıfına uygun BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATNAMESİ yetki belgesi almış olmalıdır ve ihaleye katılan istekliler bu ruhsatı beyan ederek idare istediği takdirde sunacaktır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler, Sıvı Klor ve Gaz Klor için ürünlerin son bir yıl içinde yapılmış (TÜRKAK akreditasyon belgeli laboratuar) İlgili kısmın Teknik Şartnamesi Tablo:1’de spesifikasyon parametrelerini bildirir analiz raporlarını beyan ederek idare istediği takdirde idareye sunacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

DİĞER İHALELER

 • İhale Tarihi: 23.03.2020 - 10:00 - KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
  ANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş İli Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak, Ekinözü, Çağlayancerit, Türko
 • İhale Tarihi: 02.04.2020 - 10:00 - İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
  İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş İl Geneli 2.Kısım İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
 • İhale Tarihi: 03.04.2020 - 10:00 - İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR.
  İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı İÇME-KULLANMA SUYU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kahramanmaraş İl Geneli 1.Kısım İçmesuyu İnşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
 • İhale Tarihi: 10.04.2020 - 10:00 - SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR.
  SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı SIVI VE GAZ KLOR SATIN ALINACAKTIR KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇME SUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Sıvı Klor Ve Gaz Klor Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi