İHALELER

KATYONİK POLİELEKTROLİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR.

KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI


KATYONİK POLİELEKTROLİT SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

KAHRAMANMARAŞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANALİZASYON VE ATIKSU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Katyonik Polielektrolit Sarf Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası:2019/160469
1-İdarenin
a) Adresi:Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:79 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
b) Telefon ve faks numarası:3442360333 - 3442361333
c) Elektronik Posta Adresi:iletisim@maraskaski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
60.000 Kg Katyonik Polielektrolit Sarf Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi - Avşar Mah. 35002. Sokak No: 99 Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ
c) Teslim tarihi:Teknik Şartnamenin 5. , 6. ve 7. maddelerinde belirtilen çerçevede teslimatlar gerçekleştirilecek olup; işe başlama tarihinden itibaren, 31/12/2019 tarihine kadar teslim programları yürütülecektir. İşin bitim tarihi: 31/12/2019'dur.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Salonu Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saati:03.05.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İhaleye katılacak firmalar, ihale saatine kadar tutanak karşılığında  teklif edecekleri üründen “ücrete tabi olmaksızın 100 kg  katyonik polielektroliti ” Kahramanmaraş Merkez Atıksu Arıtma Tesisi adresine numune olarak teslim edecektir.

b) İstekliler teklif ettikleri ürünün teknik özelliklerini gösterir analiz raporunu teklif zarflarında idareye sunacaktır.

c) İstekliler teklif ettikleri ürünün teknik özelliklerini gösterir katalog veya broşür gibi tanıtıcı materyalleri teklif zarflarında idareye sunacaktır.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Bunun için aşağıdaki formül kullanılacaktır.

Optimum Doz ve Fiyat Hesabı

                                                                

Çıkan çamur kuru                        (Giriş çamur kuru maddesi%KM (g/g)) X (Çamur Hacmi(mL))

maddesi (%KM(g/g))  =          --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               Çöken Çamur Hacmi (mL)

 

 

                                                      

Polielektrolit susuzlaştırma oranı %KM (g/g) =Deneme Sonrası % KM(g/g)–Deneme Öncesi %KM(g/g)

 

Kullanılan Polielektrolit Miktarı (g) = Polielektrolit Hacmi  (mL) x Polielektrolit Konsantrasyonu(g/mL)

 

 

                               Polielektrolit susuzlaştırma oranı %KM(g/g)

Optimum Doz =                   -----------------------------------------             x 100       

                                      Kullanılan Polielektrolit Miktarı (g)

 

                                        Birim Fiyat

Avantajlı Birim Fiyat =    ---------------------

                                       Optimum Doz

 

Optimum doz ve fiyat belirlemeye yönelik çalışmalar idarenin belirleyeceği tarihte Merkez Atıksu Arıtma Tesisinin laboratuarında yapılacaktır. Çalışma esnasında istekliler hazır bulunacaklardır. Aksi takdirde belgelenen sonucu kabul etmiş sayılacaklardır.6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, İhale Servisi Kat :1 - Yavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No:79 Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.